Oxford Brookes University

ที่พัก

นักศึกษาสามารถเข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถานที่ดีเยี่ยมสำหรับการพบปะและสังสรรค์กับเพื่อนใหม่ และช่วยให้นักศึกษาปรับตัวเข้ากับชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย นักศึกษาต่างชาติแบบเต็มเวลาจะได้พักในหอพักของมหาวิทยาลัยในปีแรกหากนักศึกษาแสดงความประสงค์และทำเรื่องยื่นคำขอหอพักตามเวลาที่กำหนด


มหาวิทยาลัยประกอบด้วย 3 วิทยาเขต ซึ่งมีระบบสนับสนุนช่วยเหลือนักศึกษาในทุกวิทยาเขตและสามารถเดินทางถึงกันได้ด้วยบริการ BROOKESbus โดยนักศึกษาสามารถขอส่วนลดค่าโดยสารได้


ชมตัวอย่างหอนักศึกษาของมหาวิทยาลัย


หอนักศึกษาทั้งหมด >

ดูรายละเอียดวิธีการยื่นคำขอและกำหนดการของหอพักนักเรียนได้

ที่นี่