Oxford Brookes University

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ (pre-sessional University English courses) จะช่วยเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาต่างชาติตามเกณฑ์มาตราฐานหลักสูตรของนักศึกษา และยังสามารถนำหน่วยกิตไปรวมกับหลักสูตรพื้นฐานอื่น ๆ ได้ รวมไปถึงหลักสูตรปรับพื้นฐานระดับปริญญาโท

● หลักสูตร 12 สัปดาห์ เริ่มเรียนในเดือนกันยายน มกราคม หรือ มิถุนายน

● หลักสูตร 6 สัปดาห์ เริ่มเรียนในเดือนกรกฎาคมเท่านั้น

● หลักสูตร IELTS 4 ระดับ เริ่มต้นที่ IELTS 4.5 (สำหรับคะแนน 4.0 ขึ้นไปในทุกทักษะ) จนถึง IELTS 6.0 (สำหรับคะแนน 5.0 ขึ้นไปในทุกทักษะ)

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่ >“หลักสูตรนี้ช่วยเตรียมความพร้อมด้านการเขียนภาษาอังกฤษและคำศัพท์เชิงวิชาการต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการค้นคว้าและการเรียนในอนาคต ฉันชอบคุยกับอาจารย์เพราะว่าอาจารย์ทุกท่านใจดีและอธิบายข้อมูลละเอียดค่ะ“


Kamonchanok Siriyananda จากประเทศไทย, เรียนหลักสูตร Pre-sessional English Course followed by Msc Cyber Security