Oxford Brookes University

หลักสูตรปริญญาตรี (Undergraduate)


Oxford Brookes University ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในสหราชอาณาจักรด้านการวิจัย และได้รับการจัดอันดับให้เป็นลำดับที่สองด้านการเรียนการสอนโดย Times Higher Education Young University Rankings 2019 ซึ่งทำให้ Oxford Brookes University เป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเรียนในระดับปริญญาตรี


จุดเด่นของหลักสูตร:

● มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ความรู้กับการทำงานจริงจากหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง

● ได้รับโอกาสฝึกงานเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานจริงและพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อตลาดแรงงาน

● ได้รับโอกาสแลกเปลี่ยนทางการศึกษากับประเทศอื่น ๆ มากกว่า 150 ประเทศ

● เปิดรอบสมัครเรียนในเดือนกันยายนและมกราคมของทุกปี

● มีหลักสูตรปรับพื้นฐานก่อนเรียน หากคุณสมบัติของนักศึกษายังไม่ตรงตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

● ให้ความช่วยเหลือทางด้านภาษาอังกฤษโดยไม่มีค่าใช้จ่ายดูรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรปริญญาตรีของทางมหาวิทยาลัยได้ ที่นี่ >


เกี่ยวกับหลักสูตรปริญญาตรี

การศึกษาระดับปริญญาตรีในสหราชอาณาจักรถือว่าเป็นปริญญาใบแรก เรียกว่า หลักสูตรปริญญาตรี ซึ่งวุติการศึกษาระดับปริญญาตรีมีทั้ง BA (ศิลปกรรมศาสตร์), BEng (วิศวกรรมศาสตร์), BSc (วิทยาศาสตร์), BmedSc (วิทยาศาสตร์การแพทย์) และ LLB (กฎหมาย) โดยปกติการศึกษาระดับปริญญาตรีจะใช้เวลา 3 ปี หรือ 4 ปีหากทำงานในระหว่างการศึกษาด้วย

การศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถเป็นได้ทั้งปริญญาเดียวและปริญญาร่วม ซึ่งปริญญาเดียวจะมุ่งเน้นการเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง ในขณะที่ปริญญาร่วมจะเรียนวิชาหลักสองวิชา หรืออาจจะเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งเป็นหลักและเรียนอีกวิชาหนึ่งเป็นวิชาเสริม